Nye vedtægter – vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. oktober 2016

VEDTÆGTER

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Ejby Borgerforening
Foreningens hjemsted er: Ejby, Køge Kommune
Foreningens officielle adresse er: Formandens adresse

§2: Formål

• at være talerør for borgerne i Ejby by og omegn i Køge Kommune
• at styrke samhørigheden mellem borgerne i Ejby by og omegn
• at styrke det lokale liv i Ejby by og omegn
• at samarbejde med borgere, foreninger, interessegrupper, institutioner og erhvervslivet i Ejby og omegn på områder, hvor der er fælles interesser

§3: Medlemmer

Enhver borger samt forenings- eller bestyrelsesrepræsentant, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem i Ejby Borgerforening.
Indmeldelse i Ejby Borgerforening kan ske på foreningens hjemmeside.
Udmeldelse skal ske ved fremsendelse af e-mail under ”Kontakt” på foreningens hjemmeside.
Medlemmer der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom, men en eksklusion skal genbehandles på først kommende generalforsamling, hvor eksklusionen skal godkendes af et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§4: Ejby Borgerforenings bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer – der vælges som nævnt nedenfor:

a) Sports- og Fritidsforeninger: 3 medlemmer samt 1 suppleant.

b) Pensionistforeninger, Ejby Menighedsråd og lignende foreninger: 2 medlemmer samt 1 suppleant.

c) Øvrige foreninger (herunder beboer- og grundejerforeninger): 1 medlem samt 1 suppleant.

d) Andre interessegrupper: 2 medlemmer samt 1 suppleant.

e) Privatpersoner i Ejby: 7 medlemmer, herunder 1 medlem af Køge Byråd (hvis muligt), samt 2 suppleanter.

Alle medlemmer af Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at 8 medlemmer er på valg i lige år og 7 i ulige år. Gruppe A-D udpeger – og supplerer om nødvendigt – sine repræsentanter, mens det er generalforsamlingen, der udpeger repræsentanter fra gruppe E.
På generalforsamlingen vælges endvidere Formand og Kasserer.

Suppleanter vælges for ét år ad gangen og indkaldes som stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer med forfald.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og formand for aktivitetsudvalgene på første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen.

Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – leder forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens stemme – afgørende.

Sekretæren skriver referat ved bestyrelsesmøderne og ved generalforsamlingen. Bestyrelsens beslutninger er kun gyldige, hvis mindst seks af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen repræsenterer Borgerforeningen og varetager dens anliggender under ansvar for Generalforsamlingen. Formanden repræsenterer Borgerforeningen mellem bestyrelsens møder.

§5: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Ejby Borgerforenings højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned hvert år.
Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel, på foreningens hjemmeside, på Ejby Facebook, og ved opslag ”i byen” samt evt. annoncer i lokale aviser.

Dagsorden for Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering om tilstedeværelse, stemmeberettigede medlemmer samt fuldmagter
3. Bestyrelsens beretning ved formanden eller dennes stedfortræder
4. Valg af stemmetællere
5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved kassereren eller dennes stedfortræder
6. Beslutning om kontingent for det kommende år
7. Forelæggelse af budget til godkendelse.
8. Behandling af indkomne forslag.
– forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden inden den 1. februar
9. Valg af bestyrelse ifølge §4
10. Valg af suppleanter ifølge §4
11. Valg af 2 revisorer. Revisor 1 i lige år. Revisor 2 i ulige år. Valg af revisorsuppleant for 2 år i ulige år
12. Eventuelt
Dirigenten leder afstemningerne og har den endelige afgørelse ved behandling af sager på dagsordenen under Generalforsamlingen.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Hvert medlem kan kun, ud over sin egen stemme, medbringe og stemme med 2 fuldmagter.
Referat fra Generalforsamlingen publiceres senest 14 dage efter Generalforsamlingen, på foreningens hjemmeside, på Facebook, og ved opslag ”i byen”.

§6: Udvalg

Aktivitetsudvalg nedsættes af bestyrelsen, der normalt udpeger udvalgets formand i sin midte. De øvrige medlemmer behøver ikke at være valgt til bestyrelsen. Aktivitetsudvalg har typisk til opgave:

1. at gennemføre projekter, som skal styrke et bredt foreningsliv i Ejby.
2. at stå for de offentlige møder og arrangementer.
3. at skabe- og vedligeholde lokale traditioner som Fastelavn, Sankt Hans, Juletræstænding etc.

Bestyrelsesmøderne varsles med dagsorden 5 dage før mødet. Referat fra bestyrelsesmøder publiceres senest 14 dage efter mødet på hjemmesiden og ved opslag ”i byen”.

§7: Økonomi

Ejby Borgerforenings arbejde og aktiviteter, finansieres på følgende måde:
a) Gennem medlemskontingenter ifølge Generalforsamlingens beslutning.
Betaling af kontingent, finder sted senest 1. februar i kontingentåret.
b) Ved sponsorbidrag til foreningens arbejde og aktiviteter.
c) Ved indtægtsgivende arrangementer.
d) Ved ansøgning om økonomisk støtte fra Køge Kommune samt andre offentlige- og private bidragsydere
Ingen i Ejby Borgerforening kan foretage økonomiske dispositioner på foreningens vegne uden at disse er godkendt af et flertal i bestyrelsen.
Ingen i Ejby Borgerforening hæfter personligt.
Formand og kasserer er i fællesskab tegningsberettigede vedrørende økonomiske transaktioner i foreningen.

§8: Regnskab og revision

Ejby Borgerforenings regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af kassereren, der forelægger det reviderede regnskab i underskrevet stand af bestyrelsen og revisorer til godkendelse på Generalforsamlingen.
Regnskabet udarbejdes af kassereren, som fremlægger en balance ved hvert bestyrelsesmøde.

§9: Afstemningsregler

På generalforsamlingen afgøres sagerne ved simpelt flertal. Dog kræves der 2/3 flertal af de afgivne stemmer til vedtagelse af ændringer i Foreningens vedtægter.
Skriftlig afstemning skal ske, hvis et bestyrelsesmedlem eller et menigt, tilstedeværende og stemmeberettiget medlem ønsker det. Ligeledes kan dirigenten, hvis han/hun skønner det, kræve skriftlig afstemning.

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter ønske fra et flertal i bestyrelsen eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne begærer en ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse skal udsendes senest 3 uger efter, at en ekstraordinære generalforsamling er begæret afholdt, og den skal indeholde forslag til dagsorden

§11: Opløsning

Opløsning af foreningen skal ske på en ordinær, eller ekstraordinær generalforsamling, hvis dette begæres, og hvor mindst 2/3 dele af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter stemmer for en opløsning.
Opnås der flertal for en opløsning, skal denne forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen skal vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter.
I tilfælde af opløsning skal foreningens eventuelle formue doneres til almennyttige formål.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. oktober 2016